Boringer


Vandværkets 5 boringer er placeret ved Hornbæk Sø, nordlige søbred. Boringerne er 80 - 100 m dybe. Der er ingen forbindelse mellem søvandet og grundvandet.

Grundvandet dannes i et kileformet område mellem Hornbæk og Tikøb. Over grundvandsmagasinet ligger et tykt lerlag, det gør magasinet mindre sårbart.

Ved indpumpningen af grundvandet (råvand) indeholder dette en mindre mængde jern, mangan og svovlbrinte mv. Dette fjernes i vandværkets iltnings-og filterproces.

 Råvandet kontrolleres jvf. Miljøstyrelsens direktiv.